ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ
Antonio di natale.JPG
ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1977 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1977-10-13) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨᠧᠠᠫᠣᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.70
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ10
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1996–2004ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ158(49)
1997–1998ᠢᠫᠧᠷᠼᠣᠯ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
33(6)
1998ᠸᠠᠷᠧᠽᠧ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
5(0)
1998–1999ᠸᠢᠷᠧᠵᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
25(12)
2004–ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ328(172)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–2012ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ42(11)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 10 May 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Antonio Di Natale, 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠧᠠᠫᠣᠯᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ ᠦᠨ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭ «ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ» ᠍ ᠦᠨ ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠫᠣᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 8 ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ 49 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠫᠧᠷᠼᠣᠯᠸᠠᠷᠧᠽᠧᠸᠢᠷᠧᠵᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠢ ᠨᠲᠠᠯᠧ 2009-10 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 29 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ «ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ» ᠍ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ 100 ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. FIFA World Cup South Africa 2010 – List of Players (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 5 June 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ