ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠷᠢᠳᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ ft 0 in (0.00 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ13
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1997–2004ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2006ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠴ51(0)
2006–2010ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪ84(0)
2009–ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ2(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(16 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
5(0)
2002–2005ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(17 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
19(0)
2006ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(19 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
8(0)
2007ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(20 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
6(0)
2007ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
2(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2011 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠰᠧᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠨᠠᠯᠧᠰ ᠮᠠᠳ᠋ᠰᠣ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Antonio Adán Garrido, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 19 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 2006

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ