ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ.

ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Antonine Wall) ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠳᠠᠬᠢ ᠷᠤᠮᠠ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠹᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 37 ᠮᠢᠯ (59 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ МЭ 142 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨᠢ ᠫᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠭ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 15 ᠹᠦᠲ (5 ᠮ) ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ 10 ᠹᠦᠲ (3 ᠮ) ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ 40 ᠹᠦᠲ (12 ᠮ) ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ 12 ᠹᠦᠲ (4 ᠮ) ᠭᠦᠨ ᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠤ 2 ᠮᠢᠯ (3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠳᠠᠬᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠷᠤ ᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ МЭ 196 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠷᠣ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠴᠡ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ