ᠠᠨᠤ (ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠨᠤ
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠨᠬᠣᠯᠪᠣ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1985-01-07) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2000 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ«ᠭᠠᠯ» ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ

ᠠᠨᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠨᠬᠣᠯᠪᠣᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠣᠫ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ. ᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 5,6 ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠨᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠷᠧᠺᠯᠠᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ /ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠭᠭ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ/

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ