ᠠᠨᠢ ᠭ ᠤᠮ ᠪᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of North Korea.svg ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠢ ᠭ ᠤᠮ ᠪᠡᠨ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1980 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1980-06-03) (39 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 -52 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 -52 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠺᠠᠢᠷ 2005 -52 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ 2007 -52 ᠺᠭ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠬᠣ 2006 -52 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2010 -52 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

ᠠᠨᠢ ᠭ ᠤᠮ ᠪᠡᠨ́ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 안금애᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠠᠨ ᠍ ᠭᠡᠮ᠎ᠡ], ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨ ᠭ ᠤᠮ᠎ᠡ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ An Kum-Ae - ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠨ ᠺ ᠤᠮ-ᠡ, ᠠᠨ ᠺᠦ᠋ᠮ-ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ) — 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 52 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ (2012), ᠮᠥᠩᠭᠥ (2008), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ (2005, 2007), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ (2006), ᠬᠦᠷᠡᠯ (2010) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ.

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]