ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Slovakia.svg ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ</td></tr><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.80 </td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ
ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1984 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1984-08-28) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 7.5 km ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 7.5 km ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ 2009 15 km ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ-ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 7.5 km ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
</th></tr>

</table> ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ (ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷ Anastasiya Kuzmina, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢ́ᠶᠠ ᠸᠯᠠᠳᠢ́ᠮᠢᠷᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ ᠠ́ (ᠱᠢᠫᠤ́ᠯᠢᠨ᠎ᠠ), 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ[1] ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ (ᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠳ᠋ᠷᠧᠢ ᠨᠧᠫᠧᠯ) ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠱᠢᠫᠦ᠋ᠯᠨ (1987 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠶᠠᠲᠯᠠᠨᠴᠢ᠃ ᠠᠨᠠᠰᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠢᠫᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠨᠠᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯ ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠳᠠ "ᠱᠢᠫᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ" ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠯᠢᠰᠧᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠦᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]