ГЦ+05:00

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ГЦ+5» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ 5 ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ:
ᠬᠥᠬᠡ — ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ГЦ+5 ᠪᠥᠰᠡ;
ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ — ГЦ+5 ᠪᠥᠰᠡ;
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ — ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ГЦ+5 ᠪᠥᠰᠡ᠂
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ — ᠵᠤᠨ ᠤ ГЦ+5 ᠪᠥᠰᠡ

ГЦ+05:00 (UTC+05:00) — ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ.

ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ):

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ГЦ%2B05:00&oldid=409385》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ