АДХ ᠲᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

АДХ /ᠫᠯᠣᠸ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ/ ᠲᠣᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ АДХ ᠲᠣᠷ ᠨᠢ ᠪᠥᠰᠡ /ᠵᠣᠨ/, ᠰᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢ /ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋/ ᠍ ᠍ ᠍ ᠰ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ АДХ ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ /ᠠ᠂ᠪ᠂ᠸ᠂ᠭ/ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ  40 ᠣᠹᠢᠼᠧᠷᠢᠼᠧᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠠ》 ᠪᠥᠰᠡ  40-72 ᠣᠹᠢᠼᠧᠷᠢᠼᠧᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠪ》 ᠪᠥᠰᠡ  72-80 ᠣᠹᠢᠼᠧᠷᠢᠼᠧᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠸ》 ᠪᠦᠰ  80-90 ᠣᠹᠢᠼᠧᠷᠢᠼᠧᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠭ》 ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=АДХ_ᠲᠣᠷ&oldid=384290》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ