АББА

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
АББА

ᠭᠨᠧᠲ᠋ᠠ
ᠢᠤᠷᠠᠨ
ᠶᠡᠩᠨᠢ
ᠨᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ {{{birth_place}}}
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠣᠫᠷᠣᠺᠳ᠋ᠢᠰᠺᠣ᠂ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠣᠫ᠂ ᠭᠯᠠᠮ ᠷᠣᠺ᠂ ᠰᠢᠨᠲ᠋ᠫᠣᠫ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 1972–1983
ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠫᠣᠯᠣ ᠪᠠᠷ (ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ)
ᠫᠣᠯᠢᠳᠣᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ)
ᠹᠢᠯᠢᠫᠰ
ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ/ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ)
ᠦᠨᠢᠤᠧᠷᠰᠠᠯ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠫᠢᠺ (ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠸ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠤ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ)
ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠣᠮᠡᠢ ᠳᠦ
RCA (ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ/ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ)
ᠫᠣᠯᠢᠭᠷᠠᠮ
ᠺᠠᠷᠨᠠᠪᠢ
ᠰᠠᠨᠱᠠᠢ ᠶᠢᠨ (ᠷᠣᠳᠧᠰ-ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ)
ᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ/ᠳᠢᠭ ᠢᠲᠡ
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ABBAsite.com
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ
ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ
ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰ
ᠪᠧᠨᠨᠢ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ

АББА (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ABBA) ᠨᠢ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯᠮ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠣᠫ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰᠪᠧᠨᠨᠢ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1972-1983 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ АББА ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 375 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ[1][2] ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ "Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight", "Money Money Money", "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Happy New Year" ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ (1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠧᠨᠨᠢ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨᠢᠢ (1946 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯᠮ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠷᠣᠺ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ «The Hep Stars» ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲ᠋ᠯᠵᠠ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰ (1945 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠭᠶᠲ᠋ᠧᠪᠤᠷᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ 18 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ «The Hootenanny Singers» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ «The Hep Stars» ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠧᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ "Isn't It Easy to Say" ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ «The Hep Stars» ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ 60 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ (1950 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ «ᠢᠶᠣᠩᠴᠡᠫᠠᠨ ᠢ» ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ 17 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ «Jesus Christ Superstar» ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 1971 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ "Som jag ᠳr" ("As I Am") ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠧᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ (1945 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠦᠺᠧᠰᠧᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) 13 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ «ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ "En ledig dag" ("A Day Off") ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ «EMI» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ АББА ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠸᠣᠺᠠᠯᠢᠰᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ "Hej, gamle man" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ 15 ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠢᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ "People Need Love"[3] ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠧᠨᠨᠢ᠂ ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 1972 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠨ "Nina, Pretty Ballerina" ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠸᠣᠺᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

"Ring Ring"[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1973 ᠣᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠲᠢᠭ ᠠᠨᠳᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ "Ring Ring" ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠰᠲᠢᠭ ᠠᠨᠳᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ "ᠠᠯᠢᠪᠠᠪᠠ᠂" "ФАББ," ᠪᠣᠯᠤᠨ "ᠪᠠᠪᠠ" ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ "АББА" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ: ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠪᠧᠨᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ᠂ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠧᠨᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠰᠣᠯᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ "ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ" ᠠᠩᠨᠧᠲ᠋ᠠ ᠹᠧᠯᠲ᠋ᠰᠺᠣᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠂ 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ᠃
1980 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ Super Trouper ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠨᠢ᠃

The Rock and Roll Hall of Fame[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠠᠢᠢᠯ:Bjᠴrn Ulveaus.JPG
«Gothenburg Book Fair» ᠪᠤᠷᠠᠨ ᠤᠯᠸᠧᠦ᠋ᠰ ᠯᠧᠺᠼᠢ ᠲᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠂ 2007ᠣᠨ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ АББА ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠷᠣᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠣᠺ'ᠨ ᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠨᠢ-ᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠭᠤᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠧᠨᠨᠢ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃[4][5]

ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

АББА ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Books are collections of articles that can be downloaded or ordered in print.

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • (2001) Bright Lights, Dark Shadows: The Real Story of ABBA. London: Omnibus. ISBN 0-7119-8389-5. 
  1. Former ABBA drummer found dead in garden Amol Rajan; msnbc; accessed 18 July 2008; claims 400 million.
  2. It's ABBA on the phone making a lot more money, money, money Sherwin, Adam; The Times; 19 April 2006; accessed December 2006; claims over 750 million.
  3. Interview with Songwriter magazine, 6, 1981, pp.23–25.
  4. "ABBA and Genesis join Rock and Roll Hall of Fame", BBC News, 16 March 2010. 17 March 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. Will Abba Reunite For Rock & Roll Hall of Fame?. worldasiderseeit.com (12 February 2010).

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: АББА
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
{{{ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ}}}
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ_ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ}}} ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
{{{ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ}}}
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
{{{ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ}}}
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ_ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ}}} ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
{{{ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ}}}
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=АББА&oldid=443886》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ